Skip to content

Terapia folianem i restenoza w stencie po stentowaniu tętnic wieńcowych ad 5

1 rok ago

533 words

Kwadraty oznaczają średnie, a poziome linie 95-procentowe przedziały ufności. Leczenie folianem nie zwiększało równomiernie ryzyka restenozy. Kobiety (P dla heterogeniczności = 0,002), pacjenci z cukrzycą (P dla heterogeniczności = 0,02), a pacjenci z wysokim poziomem wyjściowym homocysteiny wykazywali mniejsze ryzyko restenozy z leczeniem folianem. LAD oznacza lewą przednią tętnicę wieńcową, okrężną tętnicę wieńcową CCA i prawą tętnicę wieńcową RCA. Przeprowadziliśmy analizy podgrup pod kątem względnego ryzyka restenozy, aby ocenić, czy wzrost restenozy był równomiernie rozłożony w podgrupach (ryc. 2). Szacunki punktowe wykazały, że stosowanie kwasu foliowego zmniejsza ryzyko restenozy, ale nie jest to istotne u kobiet (ryzyko względne, 0,67, przedział ufności 95%, 0,39 do 1,14, P = 0,13, P dla heterogeniczności = 0,002), oraz wśród pacjentów z cukrzyca w porównaniu z pacjentami bez cukrzycy (względne ryzyko, 0,71; przedział ufności 95%, 0,44 do 1,15; P = 0,16; P dla heterogeniczności = 0,02). Podobnie, pacjenci z wyjściowymi poziomami homocysteiny wynoszącymi 15 .mol na litr lub więcej mieli zmniejszone ryzyko restenozy z zastosowaniem terapii folianem (ryzyko względne, 0,86; przedział ufności 95%, 0,49 do 1,52; P = 0,61), podczas gdy u pacjentów z niższym poziomem poziomy homocysteiny zwiększały ryzyko (względne ryzyko, 1,42, przedział ufności 95%, 1,05 do 1,92, P = 0,02, P dla heterogeniczności = 0,12). Niepożądany efekt kuracji folianem był najbardziej wyraźny u pacjentów, którzy mieli naczynia o średnicy referencyjnej 3 mm lub większej (ryzyko względne, 2,02; przedział ufności 95%, 1,18 do 3,48; P = 0,008).
Zmiennymi związanymi z restenozą w analizie jednowymiarowej były długość zmiany (P = 0,001) i minimalna średnica światła po zabiegu (P = 0,003). Nie stwierdzono istotnych różnic między pacjentami z restytucją a wyjściowymi poziomami homocysteiny na początku badania (p = 0,71) lub po obserwacji (p = 0,52) lub w stosowaniu statyn (42,1 procent vs 41,7 procent, p = 0,93). W analizie wieloczynnikowej jedynie długość zmiany (P = 0,002) i minimalna średnica światła po zabiegu (P = 0,001) znacząco wpłynęła na ryzyko restenozy.
Kliniczne punkty końcowe
Tabela 3. Tabela 3. Kliniczne punkty końcowe w 165 i 250 dniach. Tabela 3 podsumowuje kliniczne punkty końcowe w dwóch grupach po 165 dniach obserwacji (przed planowaną obserwacją angiograficzną) i po 250 dniach obserwacji (po 6-miesięcznej obserwacji angiograficznej). Analiza rewaskularyzacji naczynia docelowego po 165 dniach, w której uwzględniono tylko reinterwencje oparte na badaniach klinicznych, wykazała, że 24 pacjentów (7,6 procent) w grupie kwasu foliowego i 14 pacjentów (4,4 procent) w grupie placebo przeszło rewaskularyzację naczyń docelowych (P = 0,09 ). Po 250 dniach obserwacji analiza obejmująca reinterwencje kliniczne i angiograficzne wykazała, że 50 pacjentów (15,8 procent) w grupie kwasu foliowego i 34 pacjentów (10,6 procent) w grupie placebo wymagało przeprowadzenia drugiej procedury rewaskularyzacji (P = 0,05 ). Częstość zgonów i zawału mięśnia sercowego nie różniła się istotnie pomiędzy obiema grupami po 165 lub 250 dniach. Stosowanie statyn nie wpłynęło na częstość rewaskularyzacji docelowego naczynia (14,5% wśród pacjentów otrzymujących statyny, w porównaniu z 12,4% wśród osób, które nie otrzymywały terapii statynami, P = 0,46).
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że terapia kwasem foliowym, witaminą B6 i witaminą B12 wywiera niekorzystny wpływ na ryzyko nawrotu zwężenia u pacjentów, którzy otrzymali stent wieńcowy, mimo że znacznie obniżyła poziom homocysteiny w osoczu.
[podobne: anastrozol, belimumab, flexagen ]
[patrz też: spieniony mocz, puls życia 2 sprawdziany, sprawdzian układ pokarmowy puls życia 2 ]

0 thoughts on “Terapia folianem i restenoza w stencie po stentowaniu tętnic wieńcowych ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog bielany warszawa[…]